Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen "VOP")

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně "prodávajícího" je

Lenka Šetková, IČO 64674819 se sídlem Národních hrdinů 933, Praha 9.

a na straně "kupujícího" je fyzická i právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvu provedením své objednávky.

 • I. Provozní doba

  • Prodávající prohlašuje a kupující bere na vědomí, že veškeré objednávky kupujícího budou prodávajícím přijímány, zpracovávány a doručovány výhradně v pracovní době prodávajícího, která je vyvěšena v příslušné prodejně prodávajícího, z které je zboží objednáváno, nebo na internetové adrese prodávajícího – www.psi-skolka.cz/eshop, z které je zboží objednáváno. Veškeré objednávky učiněné kupujícím mimo provozní dobu budou prodávajícím zaznamenány a zpracovány neprodleně po začátku následující provozní doby.
 • II. Objednávání a uzavření kupní smlouvy

  • Objednání zboží je možné primárně prostřednictvím e-shopu provozovaného prodávajícím na internetové adrese www.psi-skolka.cz/eshop, kde si kupující může vybrat zboží z nabízeného sortimentu.
  • Pokud si kupující z nabízeného sortimentu zboží nevybere, může telefonicky nebo osobně svůj požadavek specifikovat, popř. učinit samotnou objednávku telefonicky či osobně na příslušné prodejně.
  • Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva mezi ním a prodávajícím, jejímž předmětem je zboží objednané kupujícím, je uzavřena okamžikem odeslání vyplněného objednávkového formuláře včetně souhlasu s cenou nákupu, popř. učiněním telefonické či osobní objednávky v příslušné prodejně prodávajícího. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy je tato smlouva pro kupujícího a prodávajícího závazná, a to s výjimkou případů stanovených těmito VOP.
  • Prodávající prohlašuje, že přesto, že vynakládá maximální úsilí, aby zajistil správnost, věcnost a aktuálnost obsahu nabízeného zboží v jím provozovaném e-shopu, není s ohledem na charakter výroby prodávající možné, aby toto zboží vždy a v celém sortimentu kupujícímu stoprocentně garantoval. Prodávající si tak vymiňuje možnost oznámení kupujícímu, že jím objednané zboží není možné dodat, popř. dodat v objednaném množství, a to se zavazuje kupující akceptovat.
  • Prodávající současně upozorňuje kupujícího, že vyobrazení zboží v e-shopu je proto pouze ilustrativní.
 • III. Placení zboží

  • Kupující bere na vědomí, že objednané zboží je až do úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího.
  • K ceně zboží, pokud je dodáváno kupujícímu, je počítán vždy poplatek za dopravu.
  • Úhradu zboží dle provedené objednávky je možné provést převodním příkazem, kdy na účet prodávajícího musí být částka připsána nejpozději 2 pracovní dny před uskutečněním dodávky.
 • IV. Dodání zboží

  • Kupující má povinnost objednané zboží odebrat.
  • V případě, že kupující řádně dodané zboží od prodávajícího neodebere, je prodávající povinen o tomto učinit zápis, informovat kupujícího a neodebrané zboží na náklady kupujícího uskladnit ve své provozovně. V případě, že si kupující objednané zboží nevyzvedne ani dodatečně, je prodávající oprávněn po uplynutí lhůty trvanlivosti objednaného zboží toto zboží zlikvidovat či využít k jím zvolenému účelu.
  • Kupující bere na vědomí, že je jeho povinností zajistit, aby dodání zboží nebránila žádná překážka, jejíž odstranění není v moci prodávajícího, zejména, nikoliv však výlučně, uzamčené vchodové dveře, volně puštěný pes na pozemku, apod. Současně je kupující povinen určit místo dodání zboží tak, aby při dodání nebyl dotčen či ohrožen majetek či zdraví prodávajícího a jeho pracovníků a/nebo se jednalo o místo, které je těžko dostupné nebo dostupné s více než běžnými obtížemi na straně prodávajícího. V případě porušení povinností kupujícího dle tohoto bodu VOP není prodávající povinen objednané zboží kupujícímu dodat a je povinen o tomto učinit zápis, informovat kupujícího a neodebrané zboží na náklady kupujícího uskladnit v některé ze svých provozoven. V případě, že si kupující objednané zboží nevyzvedne ani dodatečně, je prodávající oprávněn po uplynutí lhůty trvanlivosti objednaného zboží toto zboží zlikvidovat či využít k jím zvolenému účelu.
 • V. Reklamace

  • Stížnosti, připomínky a reklamace je možné podávat telefonicky v příslušné provozovně prodávajícího nebo e-mailem, na emailové adresy osob, které jsou uvedeny v sekci "Kontakty" na internetové adrese prodávajícího – www.psi-skolka.cz/eshop
  • Kupující je povinen provést kontrolu dodaného zboží ihned při jeho dodání prodávajícím. S ohledem na charakter zboží nabízeného prodávajícím nebude brán na pozdější reklamace zřetel z důvodu charakteru zboží, neboť se jedná o čerstvé potraviny podléhající zkáze.
  • Kupující i prodávající jsou povinni v případě úhrady objednávky, jakož i v případě vyrovnávání doplatku/přeplatku při předání zboží zkontrolovat si předanou/převzatou hotovost okamžitě, na pozdější reklamaci nelze brát zřetel.
 • VI. Další ustanovení

  • Kupující bere na vědomí, že pokud činí objednávku zboží u prodávajícího fyzická osoba, musí se jednat o osobu starší 18 let, jinak se považuje objednávka za neplatnou a prodávající není povinen ji vyřídit.
 • VIII. Ochrana osobních údajů

  • Kupující dává tímto prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající se zavazuje zpracovávat a uchovávat poskytnuté osobní údaje kupujících v rozsahu nezbytném k plnění závazků z kupních smluv uzavřených na základě objednávek kupujících. Prodávající se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit a nebude poskytovat tyto údaje třetím stranám.
  • Kupující dává uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím souhlas prodávajícímu k poskytnutí osobních údajů kupujícího (email, telefon, adresa) třetí straně, a to pouze v rozsahu a za účelem zjištění spokojenosti se službami prodávajícího a za účelem dodání objednaného zboží kupujícímu. Třetí strana se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit proti zneužití a neposkytovat dalším subjektům.
 • IX. Závěrečné ustanovení

  • Tyto VOP nabývají platnosti účinnosti dnem 22.11.2023
  • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění, přičemž takováto změna je účinná ode dne vyvěšení aktuálního znění VOP na internetové adrese prodávajícího – www.psi-skolka.cz/eshop

Vložte svůj text...