GDPR

Informace o zpracování osobních údajů a kontaktní údaje správce a pověřence

Lenka Šetková (Psí školka Happy Dog), IČ 64674819 se sídlem Českobrodská 835, Praha 9 jako správce osobních údajů zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje majitelů psů, jejich smluvních zástupců, zaměstnanců a případně dalších osob. Tyto osobní údaje organizace chrání ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a právních předpisů ČR. Psí školka se při zpracování osobních údajů řídí níže uvedenými zasadami:

1. Obecné zásady a právní důvody zpracování

 • zásada zákonnosti - zpracování osob. údajů na základě právního předpisu, zpracování osob. údajů na základě informovaného souhlasu,
 • zásada korektnosti - správné a společensky bezvadné použití osobních údajů,
 • zásada transparentnosti - všechny informace o ochraně osobních údajů určené subjektu údajů jsou stručné, snadno přístupné a srozumitelné a jsou podávané za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků,
 • zásada účelového omezení - shromažďování údajů jen za jasně stanoveným účelem,
 • zásada minimalizace údajů - nikdy se nezpracovává více údajů, než je pro daný účel nezbytně nutné,
 • zásada přesnosti - zpracovávané osobní údaje musí být přesné, tzn. takové, jaké je subjekt sdělil, nikoli nutně pravdivé, ačkoli se o to mateřská škola bude snažit,
 • zásada omezení uložení - osobní údaje jsou uloženy jen po dobu nezbytně nutnou,
 • zásada integrity a důvěrnosti - náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
 • zásada odpovědnosti správce - škola má zavedena vhodná technická a organizační opatření a zajišťuje, aby bylo zpracování prováděno v souladu s nařízením EU.

2. Osobní údaje, které škola zpracovává

Psí školka zpracovává pouze takové údaje, které potřebuje pro účely své činnosti.

 • identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, podpis smluvního zástupce,
 • kontaktní údaje - korespondenční adresa, telefon, e-mailová adresa,
 • údaje o komunikaci mezi majiteli a školkou - jedná se zejména o listovní a e-mailovou komunikaci, která obsahuje osobní údaje, zejména osobní údaje identifikační,
 • Profilové údaje psa - patří sem např. datum narození, rasa, kastrace, číslo čipu, údaje o očkování případně informace o zdravotním stavu, alergiích, zdravotních omezeních, celkové fyzické a psychické kondici a další charakteristiky psa

3. Zdroje získávání osobních údajů a povinnost škole údaje předávat

Osobní údaje, které psí školka zpracovává, získává převážně od majitelů psa, a to zejména při přijímacím řízení psa do psí školky a následně i v průběhu jeho docházení. Důležitým zdrojem je i vlastní pozorování psa ze strany zaměstnanců psí školky.

Většinu údajů o psovi je majitel povinen psí školce poskytnout ještě před, i již v průběhu přijímacího řízení, neboť psí školka by bez těchto údajů nebyla schopná zajistit plnění právní povinností, kterými je například zajištění zdraví psa, vedení zákonem uložené povinnosti vedení dokumentace a evidence psů.

4. Účely zpracovávání osobních údajů

Nařízení GDPR stanoví povinnost zpracovávat pouze účelné informace a povinnost zpracovávat tyto informace na základě právního titulu, kterým je buď souhlas nebo plnění smlouvy, dále plnění právní povinnosti, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, či ochrany oprávněného zájmu organizace.

Škola zpracovává osobní údaje za účelem:

 • zajištění řádného průběhu přijímacího řízení,
 • plnění evidenčních povinností psí školky,
 • komunikace s majiteli,
 • zveřejnění jmen psů v rámci publikace fotografií na webových stránkách školky či sociálních sítích /facebook, Instagram.../ za účelem prezentace psí školky a jejích aktivit veřejnosti.

5. Doba uchovávání osobních údajů a jejich předávání třetím osobám

MŠ osobní údaje týkající se dítěte uchovává na základě povinnosti stanovené v § 28 školského zákona a podle zákona o archivnictví. A to nejen v průběhu vzdělávání dítěte, ale i po jeho skončení v zákonných lhůtách. Pro každý druh dokumentace je stanovena zvláštní lhůta dle skartačního řádu.

Všechny tyto lhůty jsou blíže definovány v záznamech o zpracování, které má organizace povinnost vést a do kterých můžete nahlédnout v sídle organizace.

Majitelka psí školky důsledně zakazuje předávání osobních údajů dětí třetím osobám soukromého práva. Obdobně se postupuje i u osobních údajů zaměstnanců školy.

6. Způsoby zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • skartace již nepotřebných údajů,
 • zachovávání mlčenlivosti o údajích,
 • neposkytování údajů osobám mimo psí školku,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.

7. Uplatňování práv souvislosti s ochranou osobních údajů

V souladu s nařízením GDPR mohou subjekty OÚ uplatnit svá práva, a to formou písemné žádosti adresované psí školce, na kterou je školka povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti.

S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na psí školku jako správce osobních údajů, a to buď písemně na korespondenční adresu školky nebo elektronicky na e-mailovou adresu školky.